+421 902 722 992 kontakt@uctovnici.info

Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch z podnikania (§ 6 ods.1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2) alebo pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods.3) alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods.4) preukázateľne vynaložené daňové výdavky, podľa § 6 ods.11 zákona o dani z príjmov môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o

  1. príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
  2. daňových výdavkoch v  časovom  slede  v  členení  potrebnom  na  zistenie  základu dane  (čiastkového   základu   dane)  vrátane  vydaných   dokladov, ktoré   spĺňajú   náležitosti   účtovných dokladov            
  3. hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [(§ 2 písm. m)]
  4. zásobách a pohľadávkach,        
  5. záväzkoch

Daňovník s príjmami z podnikania (§ 6 ods.1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2) alebo s príjmami z prenájmu (§ 6 ods.3) alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods.4) sa môže rozhodnúť viesť od 1.1.2014 daňovú evidenciu, a to bez splnenia zákonom stanovených podmienok. Podľa § 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona o účtovníctve, musí účtovný doklad, ktorý je preukázateľným  účtovným záznamom obsahovať:               

  1. slovné a číselné označenie účtovného dokladu,
  2. obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
  3. peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva a
  4. dátum vyhotovenia účtovného dokladu

Počas uplatňovania preukázateľných daňových výdavkov v rozsahu daňovej evidencie, daňovník nie je účtovnou jednotkou (napr. nemá povinnosť zostaviť účtovnú závierku, vyhotoviť účtovné výkazy). Ak sa daňovník rozhodne viesť daňovú evidenciu, vedie ju počas celého zdaňovacieho obdobia. Nemôže dôjsť k situácii, že by časť zdaňovacieho obdobia viedol účtovníctvo a časť zdaňovacieho obdobia viedol daňovú evidenciu. Súčasťou príjmov uvádzaných v daňovej evidencii sú všetky peňažné aj nepeňažné príjmy dosiahnuté z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pričom však základ dane z týchto druhov príjmov ovplyvnia len zdaniteľné príjmy (príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené ani podľa tohto zákona a ani podľa medzinárodnej zmluvy). V prípade uplatnenia výdavkov sa však v daňovej evidencii uplatňujú len daňové výdavky spĺňajúce podmienky daňovej uznateľnosti vymedzené v ustanoveniach § 2 písm. i) a § 19 ods. 1 zákona (výdavky upravené ustanovením § 21 zákona nie sú daňovými výdavkami a neuvádzajú sa v daňovej evidencii).        

Daňovník v daňovej evidencii uvádza len hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorý využíva na podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo na prenájom alebo majetok súvisiaci s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu. V prípade, ak sa daňovník rozhodne tento majetok uviesť v daňovej evidencii, potom sa stáva jeho obchodným majetkom a môže si uplatňovať všetky výdavky súvisiace s využívaním tohto majetku ako napr. odpisy, výdavky na opravu a udržiavanie, na poistenie a pod. Ak daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu je platiteľom DPH, potom na účely DPH musí viesť podrobné záznamy v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zákon o dani z príjmov umožňuje aj daňovníkovi s príjmami z prenájmu (§ 6 ods.3) a príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4) sa rozhodnúť viesť daňovú evidenciu. Takúto daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 je daňovník povinný uchovávať po dobu, v ktorej zanikne právo daň vyrubiť alebo dodatočne vyrubiť (podľa § 69 daňového poriadku).               

Daňovník, ktorý pri príjmoch z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, pri príjmoch z prenájmu alebo pri príjmoch z použitia diela a použitia umeleckého výkonu uplatňuje preukázateľné daňové výdavky a vedie daňovú evidenciu, vyznačí túto skutočnosť na príslušnom riadku podávaného daňového priznania.               

Informácie ku dňu 25.8.2017 zo stránky FS SR.