+421 902 722 992 kontakt@uctovnici.info

Zákonom č. 341/2016 Z. z., ktorým bol s účinnosťou od 1. 1. 2017 novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len zákon o dani z príjmov), došlo aj k zmene ustanovenia § 6 ods. 10, ktorý umožňuje fyzickým osobám uplatňovať tzv. paušálne výdavky.

Paušálne výdavky si od 1. 1. 2017 môže aj naďalej uplatniť daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia, ak dosahuje

príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov,

príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov,

príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Paušálne výdavky si môže daňovník uplatniť od 1. 1. 2017 vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1a 2 zákona o dani z príjmov), najviac však do výšky 20 000 eur
z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov), najviac do výšky 20 000 eur.

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov od 1.1.2017 sa suma maximálnej výšky paušálnych výdavkov neurčuje v závislosti od počtu mesiacov vykonávania podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo od počtu mesiacov poberania príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Uvedený spôsob uplatňovania paušálnych výdavkov si môže daňovník uplatniť prvýkrát až za zdaňovacie obdobie 2017.
Ak daňovník uplatní paušálne výdavky po 1.1.2017, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka, okrem povinne zaplateného poistného a príspevkov na verejné sociálne a zdravotné poistenie v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2), ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto zaplatené poistné príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je daňovník povinný viesť:

evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane(čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov a

evidenciu o zásobách a pohľadávkach.

Upozornenie:
S účinnosťou od 1.1.2013 v súlade s platným ustanovením § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov daňovník nemá možnosť uplatnenia výdavkov percentom z príjmov (paušálnych výdavkov) pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov.

Informácie ku dňu 25.8.2017 zo stránky FS SR.